سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رفیعه واثقی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
امیرحسین مشکواتی – عضو هیئت علمی گروه هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فاطمه رحیم زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

دراین مقاله به منظور بررسی رواناب حوضه قره سو در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ تحتتاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار با درنظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به مدلهای AOGCM از خروجی دما و بارش شبیه سازی شده توسط این مدلها به صورت میانگین تحت دو سناریوی انتشار B1,A2 استفاده شد متغیرهای دما و بارش توسط مدل LARS-WG برای منطقه طرح ریز مقیاس شده و سری های زمانی بلندمدت دما و بارش روزانه در دوره اتی تولید شد سپس با معرفی سری های زمانی دما و بارش ریز مقیاس شده به مدل بارش رواناب IHACRES سریهای زمانی بلندمدت رواناب روزانه در دوره اتی تولید گردید میانه ت غییرات رواناب برای هر دو سناریوی انتشار نشان میدهد که در زمستان و تابستان افزایش و در پاییز کاهش رواناب را خواهیم داشت این در حا لی است که میزان رواناب در بهار تقریبا بدون تغییر خواهد ماند.