سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر دشتی آقجه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منا
محمد امین آسودار – دانشیار دانشکده ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشا
مجید رهنما – استادیار دانشکده ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشا

چکیده:

تعیین نگرش کاربران ماشین های کشاورزی حادثه دیده در مورد وضعیت موجود و وضعیت فعلی تجهیزات کشاورزی و رفتار خود آنها در مواجه با متغیرهای مستقل که باعث ایجاد حادثه و یا وسعت جراحات بعد از حادثه می شوند استراتژی هایی هستند که بعد از تجزیه و تحلیل موجود، نگرش رانندگان و رفتار آنها بوجود می آیند. در این پژوهش بریا جمع آوری اطلاعات از طریق پیمایشی استفاده شده است و داده های جمع آوری شده توسط مدل بوریچ اولویت بندی شده اند. در بخش رفتار کشاورزان در استفاده از تجهیزات، عدم سوار شدن سرنشین در کنار راننده در اولین الویت با نمره ۵/۲۸، اعلام تمام تجهیزات و مواد خطر ناک به کاربران ۳/۵۱؛ آشنا بودن راننده تراکتور و کمباین با کتابچه های راهنما ۳/۲۸، مشخص کردن موانع در مزرعه ۳/۱۸ و توزیع برگه های اطلاعات ایمنی مواد و تجهیزات موجود در مزرعه برای کاربران ۱/۸۶ مواردی بودند که ترتیب د رنگرش کشاورزان در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند و همچنین در بخش وضعیت تجهیزات ، عدم وجود جعبه کمک های اولیه با نمره ۷/۳، کپسوب آتش نشانی ۶/۵۴، تیرک محافظ ۵/۱، اتاقک ۴/۸، محافظ گاردان ۴/۷۵، آینه ۴/۱۱، وسایل حفاظت شخصی ۳/۹۱ و کمربند ۲/۴۳ به ترتیب در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. نتایج نشان داد که وضعیت ماشین های کشاورزی و رفتارهای در سطح نامطلوبی قرار دارد و باید از استراتژی های ایمنی سازی تجهیزات از طریق تشویق کشاورزان از طریق دادن وام توسط دولت، و برگزاری کلاس های ترویج ایمنی برای تغییر نگرش در کاربران ماشین های کشاورزی باید استفاده شود.