سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد گلباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مسعود شعاع حسینی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ربه کا ضامنی طحان – دانشجوی کارشناسی ارشد.زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای سینگل کراس و تری وی کراس ذرت دانه ای، تعداد ۵ هیبرید با نام های TWC600, TWC605, SC 703 ,SC 701 ,SC700 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط تنش خشکی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تحت شرایط تنش خشکی، بین ژنوتیپ ها تنها از نظر صفات تعداد کل برگ و قطر چوب بلال اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵% و از نظر صفات تعداد دانه در ردیف، درصد چوب بلال و میانگین قطر ساقه اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد. محاسبه همبستگی بین صفات نشان داد که تحت شرایط تنش خشکی، عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در ردیف می باشد. همچنین مشاهده شد که همبستگی بین وزن ۱۰ بلال و وزن چوب بلال با تعداد کل برگ معنی دار و منفی می باشد. سایر صفات نیز همبستگی غیر معنی داری با عملکرد دانه داشتند. تجزیه رگرسیون گام به گام با در نظر گرفتن عملکرد دانه بعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بعنوان متغیرهای مستقل نشان داد که کل صفات وارد شده به مدل روی هم رفته بیش از ۶۷ درصد تغییرات عملکرد را توجیه می کنند. مقایسه میانگین هیبریدها با روش چند دامنه ای دانکن نشان داد که هیبریدهای تری وی کراس ۶۰۰ و ۶۰۵ مشترکاً دارای بیشترین تعداد دانه در ردیف و عملکرد کل دانه می باشند.