سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ر عزیزیان مصلح – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ا یزدان سپاس – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
م چایچی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
ب سرخی لله لو –

چکیده:

به منظورارزیابی ارتباط عمکرد دانه و اجزای آن و همچنین دستیابی به اثار مستقیم وغیرمستقیم صفات مختلف برعملکرد آزمایشی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برروی ۱۸ژنوتیپ امیدبخش گندم و درسال زراعی ۱۳۸۸ درمراکز تحقیقات کشاورزی کرج اراک و جلگه رخ انجام گرفت پس ازیادداشت برداری تجزیه واریانس صفات اختلاف معنی داری را درصفات وزن خوشه درزمان های گلدهی و رسیدگی نسبت وزن خوشه به طول ساقه نسبت تعداددانه به وزن کل و عملکرد نشان داد نتایج تجزیه علیت نشان داد وزن دانه اثرمستقیم و قوی و وزن خوشه درزمان رسیدگی اثرمستقیم متوسطی داشتند همچنین این صفات دارای اثرات غیرمستقیم مثبت و متوسط بودند بنابراین جهت بهبود و افزایش عملکرد دانه درژنوتیپ های گندم به گزینش مستقیم دروهله اول ازطریق افزایش وزن دانه و درمرحله دوم بروزن خوشه درزمان رسیدگی تاکید کرد.