سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز موسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت اله پیردشتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا داداشی – استادیار دانشگاه آزاد گرگان
ایوب حیدرزاده – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم دیلمانی متاثراز باکتری های محرک رشد آزمایشی بصورت کرتهای دوبارخرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی در۳تکرار درشهرستان ساری اجرا شد دراین مطالعه مقادیر نیتروژن به عنوان عامل اصلی مقادیر نیتروکسین به عنوان عامل فرعی و نحوه تلقیح نیتروکسین به عنوان عامل فرعی فرعی درنظ گرفته شدند صفاتمورد بررسی دراین تحقیق شامل تعدادکل دانه در خوشه وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک عملکرد اقتصادی شاخص برداشت تعدادپنجه بارور طول خوشه و مساحت برگ پرچم بود نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که تعداددانه درخوشه بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار)r=0/95 را با مساحت برگ پرچم داشت درخصوص عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار )r=0/63 را با عملکرد اقتصادی داشت همچنین بیشترین همبستگی منفی و معنی دار )r=0/60- را با صفت شاخص برداشت داشت