سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رضازاده کته سری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان و کارشناس ارشد گروه باغبانی
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
وهب جعفریان – استادیار گروه بیوشیمی دانشگاه گیلان

چکیده:

هیدروکربنهای نفتی از مهمترین آلایندههای آلی محیط زیست هستند که بدلیل سمی بودن، سرطانزایی و ایجاد تغییرات موتاژنتیکی، وجود آنها در طبیعت نگرانیهای بسیاری را سبب شده است. لذا شناسایی گیاهان مقاوم و پالاینده به منظور اهداف گیاه پالایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط همبستگی بین ۱۳ خصوصیت رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسیدکلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L. رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی در سال ۱۳۸۸ مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲۵ تیمار در چهار تکرار اجرا گردید. آنالیز همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS انجام شد. محاسبه ضرایب همبستگی ساده نشان داد تمام صفات رشدی دارای همبستگی مثبت و معنیدار (**۰/۷۵۲ +، **۰/۶۳۸ + ، **۰/۶۲۵ + ، **۰/۶۷۰ + و ** ۰/۶۶۲+)با میزان پروتینکل _**۰/۳۸۴+)در سطح احتمال یک درصد بودند. وزن خشک ساقه با طول ساقه، طول ریشه و وزن تر ساقه و ریشه در سطح احتمال یک درصد دارای همبستگی مثبت و معنیدار گردید. میزان نشت یونی با میزان پراکسیداسیون لیپید ns 0/036 + دارای همبستگی مثبت غیر معنیدار و با دیگر صفات رشدی و فیزیولوژیکی دارای همبستگی منفی بود و نشان دهنده این است که گیاه درخاک آلوده به پساب نفتی دچار تنش شده و تخریب دیواره سلولی منجر به افزایش میزان نشت یونی و پراکسیداسیون لیپید گردیده است. میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز با طول ساقه **۰/۲۷۳ + طول ریشه *۰/۲۱۷ + وزن تر ساقه ** ۰/۳۱۰ + وزن خشک ساقه **۰/۳۱۳ + و وزن خشک ریشه **۰/۳۴۷ + دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. با توجه به نتایج این تحقیق علی رغم وجودکاهش در برخی از صفات رشدی و فیزیولوژیکی در گیاه . کنوکارپوس ،Conocarpus erectus L لذا بدلیل مقاومت نسبی این گیاه در برابر پسابهای نفتی جهت مطالعات بعدی گیاه پالایی پیشنهاد میگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق بکاربردن اکسید کلسیم باعث افزایش صفات رشدی و فیزیولوژیکی گردید موید این نکته بود که بکاربردن اکسید کلسیم باعث کاهش اثرات زیانبار پساب نفتی در این گیاه شده است.