سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه یاربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
سیدعلی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
معصومه مهربان سنگ آتش – مربی پژوهشی

چکیده:

منظور از پتانسیل اکسیداسیون و احیا Eh عبارتست از میزان واکنشهای اکسیداسیون یا احیا که دریک محیط مایع صورت میگیرد پتانسیل اکسیداسیون و احیا برمبنای ولت بیان می گردد نظر به اینکه سنجش پتانسیل اکسیداسیون و احیا یک روش ساده و سریع می باشد لذا دراین پژوهش جهت تعیین کیفیت شیر از نظر تازگی و کهنگی همبستگی این ویژگی با عوامی مانند اسیدیته و شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی مورد مطالعه قرارگرفت ۳۱ نمونه شیرخام به روش تصادفی از مراکز جمع آوری و مخازن شیر ۱۵ دامداری صنعتی استان خراسان رضوی نمونه گیری و درشرایط دمای پایین تر از ۳ درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شد در نمونه های شیر شاخصهای مورد نظر دراین مطالعه آزمایش و سپس پتانسیل اکسیداسیون و احیای شیر خام دردمای ثابت ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شد نتایج با ۳ تکرار نشان داد که با افزایش اسیدیته پتانسیل اکسیداسیون و احیا کاهش می یابد۰۱ / ۰ > P لازم به ذکر است که دربحث میکروبی نیز رابطه معناداری بین پتانسیل اکسیداسیون و احیا و شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی مشاهده گردید.