سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جاسم امینی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه گیان
غلامرضا محسن آبادی – استادیار اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گیلان
محمدحسن بیگلویی – استادیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
حبیب اله سمیع زاده – دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی روابط موجود بین صفتهای موثر برعملکرد دانه رقم های دو گروه رسیدگی سویا آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرا ردر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید تیمارآزمایشی شامل هفت رقم سویا به نام های ۰۳۳ ، ۰۳۲ سحر متعلق به گروه رسیدگی ۴ ، ال. ۱۷ ، کلارک ، زان و مادری متعلق به گروه رسیدگی ۳ بود دراین آزمایش صفتهای تعداد غلاف در ساقه اصلی تعداد غلاف درشاخه فرعی تعداد غلاف در بوته تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه وزن بوته، وزن دانه دربوته تعداد دانه در بوته درصد زوغن درصد پروتئینعملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مورد بررسی قرارگرفت همبستگی بین صفت ها ، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت در گروه های رسیدگی بطور جداگانه انجام شد نتایج این آزمایش نشان داد که صفت عملکرد بیولوژیک در گروه رسیدگی IV و صفتهای وزندانه در بوته عملکرد بیولوژیک و وزنبوته در گروه رسیدگی III دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه بودند.