سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حق نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
کاوه آهنگری – عضو هیئت علمی، مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی نورزاد – عضو هیئت علمی، مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران، ایر

چکیده:

استفاده از روابط غیرمستقیم در تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ م یتواند سبب کاهش زمان و ه زینه بررس یه ای اولیه ژئوتکنیک شود. بنابراین محققین متعددی روابط مختلفی را براساس لیتولوژی ویا سازند چین هشناسی توسعه داد هاند. تمامیروابط توسعه یافته براساس دامنه تغییرات پارامترهای ورودی ( پارامترهای مستقل و وابست ه) بررس ی شد هان د. اما پراکند گی پارامترها در این روش باعث کاهش دقت روابط م یشود. در این بررسی تلاش شد تا با استفاده از روش درخت طبق هبن دی،دامنه تغییرات پارامتر ورودی به چند گروه تقسیم شود. بنابراین ارتباط میان پارامترها در این گرو هها تعیین شو د. ای ن روش با۴۳۷ مجموعه داده آزمایشگاهی جم عآوری شده از شش سد بزرگ ایران انجام ش د. روابط به دست آمده از روش درخت طبق هبندی با روش مرسوم مقایسه شد. حداقل دقت ( مقدارR 2 روابط ب هدست آمده از هر دو روش ۰/۹۴۵ است نتایج نشا ندهنده کاهش دقت روابط در اولین گروه از مجموعه داد هها نسبت به رو ش به کار رفته توسط محقق ین پیش ین اس ت. اما دقت روابط در سایرگرو هها مطلو بتر از رو ش قبلی است. بنابراین روش درخت طبق هبندی هنگامی که محدوده تغییرات معینی مدنظر باشد، مفید خواهد بود. همچنین با این روش، محدوده دارای حداکثر پراکندگی مشخص م یشود.