سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور ابوالقاسمی – استادیار- مشاور، موسسه تحقیقات آب
حمید رضا سنگین آبادی – کارشناس ارشد عمران، شرکت سهامی آب منطق های قزوین

چکیده:

یکی از سازه های تخلیه کنندهای سدهای بلند، روزن ه یا سرریز میانی می باشد که در بدنه سد جانمائی می گردد، تعیین مسیر خروجی جریان (پرتابه) از روزنه ها به جهت بررسی برخورد ج تها در کاهش انرژی تخریبی جریان ریزشی و تعیین محل برخورد آنها به بستر رودخانه در طراحی موقعیت حفره آبکند از نیازهای مطالعات در سدهای بلند می باشد. روابط مختلفی بدین منظور ارائه شده است که در این تحقیق این روابط با نتایج حاصله از مدل فیزیکی روزنه میانی سد کارون ۳ به ازای ترازهای مختلف سطح آب مخزن مقایسه شده است. مقایسه نتایج حاصله از رابطه پیشنهادی در این تحقیق که براساس اطلاعات مدل فیزیکی بزرگ مقیاس روزنه در محیط نرم افزار SPSS با روش های USBR و کاواکامی، نشان داد در سرعت های بالا، اختلاف پروفیل های حاصله با یکدیگر بیشتر می شود و در مقایسه ای که نتیجه مدل با پرتابه در شرایط سیلابی در نمونه اصلی در طبیعت صورت پذیرفت صحت نتایج حاصله از مدل برای این پرتابه براساس تصویر برداشتی مورد تایید قرار گرفت با این تفاوت که دو روش USBR و کاواکامی مقادیر کمتری را پیش بینی می نمایند. لازم بذکر است رابطه USBR نسبت به رابطه کاواکامی مسیر پرتابه را نزدیکتر به نتایج حاصل از مدل فیزیکی تعیین می نماید. بررسی ها نشان داد که رابطه مارتین قادر به پیش بینی برد پرتابه با دقت کافی نیست، لذا رابطه پیشنهادی با اصلاح یکی از ضرایب این معادله ارائه گردید.