سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا بنی اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
مکرم روان بخش – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

روابط اکولوژیکی بین آب، تالاب ها و جنگل ها معرف روابط پیچیده اکوسیستم ها و منابع است. جنگلها نقش اساسی در چرخه هیدرولوژیکی از طریق مقادیر موثر تبخیر و تعرق دارند، همچنین بر چگونگی تجمع و ذخیره آب در حوضه آبخیز موثرند. این نقشهای جنگل نقش حیاتی در حفاظت پیشگیرانه از تالاب ها که به عنوان ذخایر طبیعی عمل می کنند، دارند،. بررسی ها نشان می دهد که در حدود سال ۲۰۲۵، ۸/۱ میلیارد نفر در مناطق با کمبود جدی آب و دو سوم از جمعیت جهان شرایط تنش آبی را تجربه خواهند کرد. از این رو روابط اقتصادی بسیار مهم آنها بین اکوسیستم های فوق نیازمند شناخت خواهد بود به عنوان مثال عملکرد ذخیره آب جنگل ها که اغلب می تواند به طور معنی داری بالاتر از ارزش پتانسیل الوار این جنگلها باشد. برنامه های مدیریت حوضه آبخیز و پرداخت برای استفاده از مکانیسم های خدمات اکولوژیکی برای کمک به بهبود برخی از نارسایی های بازاری ناشی از فعالیتهایی که برای اقتصاد و اکوسیستم های تحت تأثیر آسیب زننده هستند، اجرا و طراحی شده است. در این مقاله ابتدا موضوع کمبود آب شرب به عنوان مقدمه ای بر اهمیت روابط جنگلها و تالاب ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس این تبادلات اکولوژیکی با توجه ویژه به چرخه هیدرولوژیکی ناشی از اثرات متقابل جنگل و اکوسیستم آبی و روابط انسانها با هر یک از این اکوسیستم ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس تبادلات اقتصادی با نگاه ویژه ای به برنامه های مدیریت حوضه های آبخیز و پرداخت ها برای خدمات اکوسیستمی مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.