سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهره جبارزاده – بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مرتضی خوشخوی – بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسن صالحی – بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی رضا شهسوار – بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

وردها جزء گیاهان زینتی مهم و اقتصادی جهان هستند. از نشانگرهای ISSR برای تعیین روابط فیلوژنتیکی بین ۴۷ نژادگان ورد استفاده گردید. از بین ۱۵ آغازگر استفاده شده در این پژوهش، ۱۱ آغازگر چند شکلی قابل قبولی نشان دادند. در مجموع ۱۹۳ قطعه افزوده شد که ۱۷۳ قطعه در بین گونه ها چند شکل بودند . فرآورده های افزایشی روی ژل آگارز ۱/۵% الکتروفورز شدند، ماتریس تشابه تشکیل و با استفاده از الگوریتم جاکارد در نرم افزار NTSYS Ver.2.02 دندروگرام گروه بندی ارقام ترسیم شد. در دندروگرام به دست آمده در ضریب تشابه بیش از ۵۲ %، گونه های مورد بررسی در ۴ گروه جای گرفتند. در گروه یک تنها نژادگان های گونه Rosa banksiae Ait. قرار داشت، این گونه کمترین تشابه ( ۳۰ %) را با بقیه گونه ها داشت و در درخت فیلوژنی تنها قرار گرفت . گروه ۲ شامل نژادگان های گونه های ،R. canina L. R. moschata Herm. و R. damascena Mill. با بیش از ۵۳ % ارزش تشابه بود، در این پژوهش در گروه ۳ نژادگان های گونه R. hybrida L. و نیز R. foetida Herm. باهم در یک گروه و با ارزش تشابه بیش از ۵۲ % قرار گرفتند و در گروه ۴ از درخت فیلوژنی نژادگان های گونه R. chinensis Jacq قرار داشت که با نژادگان ها ی گروه ۲ و ۳ و ۴۶% ارزش تشابه داشت.