سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران
منوچهر خدارحمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد، دانشکده کشاورزی، فیروز آباد، ای
علی بختیاری غریبدوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور مطالعه روابط علی و معلولی برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در کلزا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. صفات مورد – تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد در سال زراعی ۸۹ بررسی عبارت بودند از: عملکرد دانه در متر مربع، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، وزن صددانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی و تعداد ساقه فرعی. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس صفات نشان داد که صفات عملکرد دانه در متر مربع، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد ۰ معنی دار بودند. میزان / ۰ و ۰۱ / غلاف در ساقه اصلی، تعداد دانه در غلاف، وزن صددانه و تعداد ساقه فرعی در سطح احتمال ۰۵ عملکرد دانه در متر مربع به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. در رگرسیون گام به گام صفات نیز صفت وزن صددانه وارد مدل شده و نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد که صفت عملکرد دانه در متر مربع فقط با وزن صددانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری است. همچنین در بررسی های حاصل از تجزیه به عامل ها ۵ فاکتور اول بیش از ۸۳ درصد از واریانس را توجیح کرده و از نظر ماتریس عاملی دارای قابلیت بیشتری بودند. فاکتورهای برتر به ترتیب به نام های فاکتور رسیدگی فیزیولوژیک، فاکتور غلاف – ساقه، فاکتور غلاف، فاکتور شاخص و فاکتور عملکرد دانه نامگذاری شدند.