سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی بختیاری غریبدوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنوع ژنتیکی در کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. در این آزمایش ده ژنوتیپ کلزا تحت شرایط نرمال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی، تعداد ساقه فرعی. تجزیه واریانس نشان داد تفاوت بین میانگین تیمارها برای صفات عملکرد دانه در کرت، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در غلاف، طول غلاف، تعداد غلاف در ساقه فرعی در سطح احتمال ۵% معنی دار می باشند. بیشترین میزان عملکرد دانه در کرت مربوط به رقم لیکورد به میزان ۷/ ۸۷۵ گرم در کرت بود. در رگرسیون گام به گام صفات عملکرد دانه در بوته و تعداد غلاف در ساقه فرعی، طول غلاف و شاخص برداشت وارد مدل شدند. در تجزیه به عامل ها ۵ فاکتور بیش از ۸۰ درصد واریانس داد هها را توجیه نمودند