سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید محسنی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهرام علیزاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی نحوه ارتباط صفات مؤثر بر عملکرد دانه در کلزا، آزمایشی با ۳۹ رقم کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. رگرسیون گام به گام روی صفت عملکرد دانه در کرت به عنوان متغییر وابسته و سایر صفات به عنوان متغییر مستقل انجام و صفات تعداد غلاف در سافه اصلی، تعداد غلاف در ساقه فرعی، میانگین تعداد دانه در ۵ غلاف اصلی، طول ساقه اصلی وارد مدل شدند که برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند. محاسبه ضریب همبستگی بین صفات مشخص کرد که عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری را به ترتیب با طول ساقه اصلی، تعداد غلاف در ساقه اصلی دارد، و به ترتیب با صفات تعداد غلاف در ساقه فرعی، میانگین تعداد دانه در ۵ غلاف اصلی همبستگی منفی و معنی دار داشت. در تجزیه علیت طول ساقه اصلی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در ساقه فرعی، تعداد دانه در ۵ غلاف اصلی و تعداد غلاف در ساقه اصلی به ترتیب بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. طول ساقه اصلی بیشترین اثرات غیرمستقیم را به ترتیب از طریق تعداد غلاف در ساقه فرعی و میانگین تعداد دانه در ۵ غلاف اصلی داشت. تعداد غلاف در ساقه اصلی نیز بیشترین اثرات غیرمستقیم را به ترتیب از طریق صفات تعداد غلاف در ساقه فرعی و میانگین تعداد دانه در ۵ غلاف اصلی داشت