سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد علی لهراسب –
علی اسفندیاری –
فاطمه مهربانی –

چکیده:

یکی ازمشکلات زیست محیطی دردو دهه اخیر روند رو به افزایش گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی و درنتیجه تخریب و آسیب های زیست محیطی بوده است این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت رشد اقصتادی فعالیت های تولیدی و تجارت بین الملل بوده کهدرنتیجه آن مصرف انرژِ ی را در بخشهای مختلف اقتصاد افزایش داده است بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی روابط علی پویا بین انتشار دی اکسید کربن شاخص آلودگی مصرف انرژی درآمد سرانه و تجارت خارجی درایران دردوره ۱۳۸۷-۱۳۶۰ می باشد با استفاده از یک الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا ECM وجود روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه بلندمدت و همچنین کوتاه مدت بین انتشار سرانه CO2 مصرف سرانه انرژی درآمد سرانه و تجارت خارجی وجود دارد دراین رابطه رشد اقتصادی مصرف انرژی و تجارت اثر مثبت برانتشار CO2 همچنین رابطه میان درآمد و آلودگی به صورت U معکوس است که نشان میدهد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس درایران برقرار می باشد.