سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
نیما خانعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات سیاست های مالی و پولی بر روی بخش صنعت در کشور می باشد که با استفاده از دو روش رابطه علی یکطرفه گرانجر و روش آزمون هیسائو انجام شده است. تمامی اطلاعات موجود از منابع گوناگونی همچون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و از آخرین اطلاعات در دسترس استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون هیسائو نیز استفاده شده است و نشان داده شد، موجودی سرمایه و اشتغال در بخش صنعت به عنوان متغیرهای این مقاله بر روی ارزش افزوده آنب خش تأثیر گذار هستند که به ترتیب دارای طول وقفه بهینه ۳ و ۸ دوره هستند از طرفی نوعی بی تأثیری از نرخ ارز موزون (یکی دیگر از متغیرها) که بر روی ارزش افزوده دیده شد که در جای خود جالب به نظر می رسد و میتوان با تمهیدات مناسب در سیاست های مالی و پولی از این عدم تأثیر پذیری بهره جست.