سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
مهدی کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است. در سال های اخیر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها به طور چشم گیری افزایش یافته است. مقاله حاضر به بررسی علل مؤثر بر تقاضای مسکن در ایران با داده های سری زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۶ پرداخته است. در این بررسی متغیرهای میزان نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز،تسهیلات پرداختی بانک مسکن، سرمایه گذاری بخش خصوصی و شاخص کرایه مسکن به عنوان علل مؤثر بر تقاضا در نظر گرفته شده که با آزمون های علی اقتصاد سنجی و آزمون آماری تصحیح شده هیسائو مورد بررسی قرار می گیرند. به طوری که دوره زمانی و وقفه بهینه تأثیر گذاری علی متغیرها تعیین شده است که در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها بسیار حائز اهمیت می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که روابط علیت بین متغیرهای تسهیلات پرداختی، حجم نقدینگی، شاخص نرخ ارز، سرمایه گذاری و شاخص کرایه در تقاضای مسکن برقرار است و در بلند مدت ضرایب متغیرهای آنها معنی دار می باشد.