سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه بساکی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
سکینه فرجی –

چکیده:

به منظور بررسی روابط میان صفات مورفولوژیک در ژنوتیپهای انار، حدود دویست نمونه از ژنوتیپهای انار موجود در کلکسیون ساوه براساس دیسکریپتور انار از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. در اندازه گیری برای هر صفت میانگین ۲۵ نمونه در نظر گرفته شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشترین میزان ضریب تغییرات فنوتیپی مربوط به قطر گل بود. نتایج ضریب همبستگی مشخصنمود که بین طول گل با صفات مربوط به میوه مثل طول میوه، قطر میوه، طول و قطر تاج همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین مزه میوه و حساسیت به ترک خوردگی مشاهده شد. تجزیه به عاملها نیز نشان داد که درفاکتور اول با توجیه ۱۶/۳۶%از تغییرات، صفات میوه بالاترین ضرایب را داشتند. در فاکتور دوم (با توجیه ۹۵۵% از تغییرات) و سوم( ۹% از تغییرات) نیز به ترتیب صفات مربوط به گل و برگ بالاترین ضرایب را داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از بین صفات مطالعه شده در این تحقیق صفات مرتبط با میوه از کارایی تشخیص بالاتری برخوردار می باشند