سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرانک پیریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،
بهرام علیزاده – هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج،
ناصر محبعلی پور – استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

به منظور بررسی ژنتیکی شناسایی و نیز انتخاب لاینهای برتر کلزا تعداد ۳۳ لاین پیشرفته در آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار برای صفات عملکرد اجزای عملکرد در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در سال زراعی ۹۰-۹۱ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین لاینها، بین ژنوتیپها از لحاظ صفات عملکرد – روغن، تعداد غلاف در شاخههای فرعی، تعداد دانه در کپسول شاخه فرعی، ارتفاع بوته، خاتمه گلدهی، وزن هزاردانه و تاریخرسیدن اختلاف معنی داری وجود دارد. برآورد وراثتپذیری عمومی نشان داد که وزن هزاردانه، تاریخ رسیدن، خاتمه گلدهی و ارتفاع بوته به ترتیب با مقدار ۷۵/۳۴و۶۸/۹۸ و۵۸/۷۷و۵۶/۴۹ درصد دارای بیشترین مقدار وراثتپذیری عمومی بودند.