سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حیدر نصرالهی – دانشجوی دکتری ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد رمضانی مقدم – دانشجوی دکترا ابیاری و زهکشی
مهدی بهرامی – دانشجوی دکترای ابیاری و زهکشی

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم کیفی آب میزان غلظت املاح TDS می باشد که اگاهی از میزان آن جهت مصارف مختلف از قبیل صنعت کشاورزی و شرب بسیار با اهمیت است اندازه گیری برخی پارامترهای شیمیایی مانند کاتیون ها و انیون ها و TDS در برابر هدایت الکترونیکی و دبی جریان به زمان و مواد شیمیایی بیشتری نیاز دارد اگر بین EC و این پارامترها همبستگی بالایی وجود داشته باشد م یتوان مقادیر این پارامترها را از طریق اندازه گیری EC برآورد نمود همچنین برآورد مناسب میزان املاح محلول به رابطه بین ابدهی و TDS نیاز دارد این مطالعه با هدف تبیین اثر مقیاس زمانی سالانه ماهانه و روزانه سری جریان برروی غلظت املاح محلول رودخانه ها صورت گرفتها ست منطقه مورد مطالعه ایستگاه باتون برروی رودخانه زهره است دراین تحقیق رابه کل مواد محلول با دبی و شوری توسط نرم افزار اکسل در مدلهای مختلف بررسی گردید و ضرایب همبستگی مدلهای مختلف برازش داده شده به دست امد نتایج نشان داد که رگرسیون چندجمله ای برازش مناسب ترین نسبت به سایر مدلها دارد.