سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حیدر نصرالهی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد رمضانی مقدم – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی بهرامی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم کیفی آب میزان غلظت املاحTDS) می باشد، که آگاهی از میزان آن جهت مصارف مختلف از قبیل صنعت، کشاورزی و شرب بسیار با اهمیت است. اندازه گیری برخی پارامترهای شیمیایی مانند کاتیون ها وآنیون ها وTDSدر برابر هدایت الکتریکی و دبی جریان، به زمان و مواد شیمیایی بیشتری نیاز دارد. اگر بین EC واین پارامترها همبستگی بالایی وجود داشته باشد، می توان مقادیر این پارامترها را از طریق اندازه گیریECبرآورد نمود. همچنین، برآورد مناسب میزان املاح محلول به رابطه بین آبدهی وTDSنیاز دارد. این مطالعه با هدف تبیین اثر مقیاس زمانی (سالانه، ماهانه و روزانه) سری جریان بر روی غلظت املاح محلول رودخانه ها صورت گرفته است. منطقه مورد مطالعه ایستگاه باتون بر روی رودخانه زهره است. در این تحقیق رابطه کل مواد محلول با دبی و شوری توسط نرم افزار اکسل در مدل های مختلف بررسی گردید و ضرایب همبستگی مدل های مختلف برازش داده شده به دست آمد. نتایج نشان داد که رگرسیون چندجمله ای برازش مناسبتری نسبت به سایر مدل ها دارد.