سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی –
عبداله محمدی –
سیدحبیب شجاعی –

چکیده:

به منظور بررسی روابط رگرسیونی بین صفات مختلف درارقام کلزا دردو شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد ده ژنوتیپ کلزا به اجرا درآمد این ازمایش درسال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعهتحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج انجام شد صفات مورد بررسی عبارت بودند از عملکرد دانه درکرت تعدادروز تا۵۰ درصد گلدهی ارتفاع بوته تعدادغلاف درساقه اصلی طول غلاف تعداددانه درغلاف شاخص برداشت وزن صددانه تعدادغلاف درساقه فرعی و تعدادشاخه فرعی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام کلزا از لحاظ اکثر صفات اختلاف معنی دار می باشد نتایج تجزیه رگرسیون با درنظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان صفت وابسته درشرایط نرمال نشان داد صفات عملکرددانه دربوته طول غلاف تعدادغلاف درساقه فرعی و شاخص برداشت وارد مدل شدند و درمجموع این چهارصفت حدود ۹۸درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند درشرایط تنش خشکی صفات ارتفاع بوته تعدادغلاف درساقه فرعی تعدادروز تا ۵۰درصد گل دهی عملکرددانه دربوته و تعدادغلاف درساقه اصلی وارد مدل شدند ودرمجموع این پنج صفت بیشترین همبستگی و تاثیر را با عملکرد دانه داشته و حدود ۸۰ درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند.