سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن اسماعیل زاده – کارشنا سارشد ژئوتکنیک و عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، تهران

چکیده:

هطور کلی آزمای شهای درجا قابلیت تحقیق و بررسی محدوده وسیعی از خاک را با سرعت بیشتری نسبت به تس تهای آزمایشگاهی و نمون هگیری فراهم و امک ا نپذیر م یکنند بنابراین عامل بالقو های در تحقق یافتن برای صرف هجویی هزین هها و نیزاعتمادپذیری آماری جهت طراحی فنداسیون ب هشمار م یآید. در سا لهای اخیر تعیین زاویه اصطکاک داخلی خا کها براساس نتایج آزمو نهای درجا ب هعنوان روشی مناسب مورد توجه مهندسان ژئوتکنیک قرار گرفته است. یکی از مه مترین پارامترهای مقاومتی خا کهای ماس های، زاویه اصطکاک داخلی آن است که اغلب از طریق روابط تجربی و مطابق با مقدارN ب هدست آمده از آزمایش نفوذ استاندارد در عمل، تخمین زده م یشود. در این مقاله نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و برش مستقیم روی خا کهای ماس های منطقه بابلسر مورد ارزیابی قرار گرفته است.