سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد نصیر موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران
پاشا حجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران
خداداد مصطفوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد در ۲۰ رقم گندم نان آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا گردید. در این آزمایش از مرحله گلدهی به بعد آبیاری قطع شد. همبستگی بین عملکرد دانه با صفات عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و طول پدانکل مثبت و معنب دار بود. در تجزیه علیت عملکرد (۰/ ۰) روی عملکرد دانه بود، بیشترین اثر غیر مستقیم این صفت از طریق طول پدانکل ( ۳۰ / بیولوژیک دارای بیشترین اثر مستقیم ( ۹۷ ۰)، و طول پدانکل / ۰-) اما اثر غیر مستقیم آن از طریق عملکرد بیولوژیک ( ۴۹ / بود. اثر مستقیم ارتفاع بوته روی عملکرد دانه منفی ( ۰۸ ۰) روی عملکرد مثبت و اثر غیر مستقیم این صفت از طریق ارتفاع بوته و طول پدانکل نیز / ۰/۰۶۷ ) مثبت بود. اثر مستقیم طول بذر ( ۱ ) مثبت بود. میانگین مربعات رگرسیون در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. عملکرد بیولوژیک و قطر بذر صفات موثر باقی مانده در مدل رگرسیونی گام به گام بودند. در این آنالیز ضریب تبیین ۹۰ % برآورد گردید.