سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران،
خداداد مصطفوی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
عبداله محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران،
سید حبیب شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران،

چکیده:

به منظور درک روابط داخلی صفات و تعیین عامل های توجیه کننده خصوصیات مورد بررسی در ارقام کلزا، تعداد ده ژنوتیپ کلزا ۱۳۸۸ در مزرعهی پژوهشی – در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط تنش خشکی در سال زراعی ۸۹ دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به مرحلهی اجرا گذاشته شد. در این تحقیق یازده صفت شامل صفات مربوط به مراحل رویشی، زایشی و همچنین عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. محاسبه ضرایب همبستگی ساده در دو شرایط نرمال و تنش خشکی بیانگر این موضوع بود که صفات عملکرد دانه در بوته و تعداد غلاف دارای همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد با عملکرد دانه بودند. همچنین در شرایط نرمال و تنش خشکی تجزیه به عامل ها بر اساس تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که تعداد عامل هایی که مقادیر ویژه بالای یک داشتند در شرایط نرمال پنج عامل بود که مجموعاً ۸۲٫۷۲ درصد از واریانس کل را توجیه کردند. اما در شرایط تنش خشکی چهار عامل شناسایی شد که در مجموع ۷۶٫۷۸ درصد از واریانس کل را توجیه کردند.