سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات موثر در تنش کمبود آب در ارقام پاییزه کلزا با استفادها ز تجزیه همبستگی کانونیک آزمایشی در گلخانهه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال ۸۶ اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم و تنش اجرا گردید. فاکتور اول شامل ۱۲ رقم کلزای پاییزه و فاکتور دوم سطوح تنش کمبود آب بود برای کنترل رطوبت خاک گلدانها از سنسورهای رطوبتی بلوکهای گچی استفاده شد زمان اعمال تنش از مرحله ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیک بود نتایج حاصل از تجزیه همبستگی کانونیک نشان داد درهرسه سطح تنش بین جفت متغیرهای کانونیکی حاصل از صفات فیزیولوژیکی با عملکرد و اجزای عملکرد همبستگی معنی دار وجود دارد درشرایط تنش شدید و فاقد تنش بین پتانسیل آب برگ محتوای آب نسبی برگ پتانسیل اسم زی برگ و شاخص کلروفیل و متغیر کانونیکی مربوطه و همچنین بین تعدادخورجین دربوته تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه در بوته و متغیر کانونیکی مربوطه همبستگی بالایی مشاهده گردید. در شرایط تنش ملایم همبستگی بالایی بین پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ و متغیر کانونیکی مربوطه و همچنین بین تعداد خورجین در بوته وعملکرد دانه در بوته و متغیر کانونیکی مربوطه وجود داشت.