سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یونس رامشک نیا – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه دولتی باکو
حمیدرضا ممتاز – استادیار دانشگاه ارومیه
الناز صباغ تازه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

گلرنگ به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران از قابلیت سازگاری بالایی نسبت به شرایط محیطی کشور و به ویژه مناطق مواجه با تنشهای غیرزیستی همچون خشکی و شوری برخوردار است بمنظور بررسی همبستگی بین صفات و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی گلرنگ آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپیلت پلات با دو تکرار درشرایط عادی هفت بار آبیاری و دوبار تنش خشکی به ترتیب شش و پنج بار آبایری با استفاده از ۲۶ رقم گلرنگ بهاره اجرا شد دراین تحقیق صفاتی مانند تعداد روز تا جوانه زنی تعداد روز تا ساقه روی تعداد روز تا ۵۰ درصد غنچه دهی تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی تعداد روز تا ۱۰۰ درصد گلدهی ارتفاع بوته تعداد قوزه در بوته تعداد دانه در قوزه وزن هزار دانه عملکرد تک بوته و درصد روغن اندازه گیری شده و مورد مطالعه قرارگرفتند دراین پژوهش تجزیه همبستگی کانونیک بین دو گروه صفات فنولوژیکی و صفات مربوط بهعملکرد و اجزای عملکرد انجام گرفت نتایج تجزیه همبستگی کانونیک نشان داد که در شرایط تنش شدید پنج بار آبیاری تابع W1 بیشتر متاثر از وزن هزار دانه و عملکرد در واحد بوته می باشد اما تابع V1 بیشتر تحت تاثیر برخی صفات فنولوژیکی به ویژه تعداد روز تا ۱۰۰% گلدهی تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی و تعداد روز تا ۵۰% غنچه دهی قرار میگیرد. درشرایط تنش ملایم شش بار آبیاری تابع W1 بیشتر متاثر از وزن هزار دانه بوده اما تابع V1 تحت تاثیر برخی صفات فنولوژیکی به ویژه تعداد روز تا ۱۰۰% گلدهی تعداد روز تا ۵۰% گلدهی و تعداد روز تا ۵۰% غنچه دهی قرار میگیرد.