سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی تقی زاده – دانشجوی دکترای زراعت، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی روابط صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و تاثیر آنها بر روی عملکرد دانه سی و سه واریته گندم، آزمایشی تحت دو تیمار آبیاری و تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت طرح اسپیلت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. صفات ارتفاع ساقه، طول خوشه، تعداد پنجه بارور، محتوی نسبی آب، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. همبستگی بین عملکرد دانه با شاخص برداشت در هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش، بسیار معنی دار بود. همبستگی های شاخص برداشت با تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه در شرایط تنش خشکی مثبت و معنی دار و در شرایط بدون تنش منفی و معنی دار بود. همبستگی بین وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه در شرایط تنش خشکی معنی دار و در شرایط بدون تنش غیر معنی دار بود. در هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش همبستگی بین وزن هزار دانه و عملکرد معنی دار بود. بین عملکرد دانه و میزان آب نسبی برگ در شرایط عدم تنش همبستگی غیر معنی دار و در شرایط تنش همبستگی بسیار معنی دار بود. بر اساس نتایج تجزیه مسیر، در هر دو شرایط تنش و بدون تنش، شاخص برداشت بالاترین اثر مستقیم مثبت را بر روی عملکرد دانه داشت. بعد از شاخص برداشت در شرایط بدون تنش بالاترین اثر مستقیم را تعداد خوشه درمتر مربع و در شرایط تنش وزن هزار دانه بر روی عملکرد داشت. بالاترین اثر غیر مستقیم منفی را در شرایط بدون تنش تعداد خوشه در متر مربع از طریق تعداد دانه در خوشه و در شرایط تنش تعداد دانه در خوشه از طریق وزن هزار دانه بر روی عملکرد داشت. برای رسیدن به عملکرد مطلوب تر در شرایط بدون تنش باید به ترتیب شاخص برداشت، تعداد خوشه در متر مربع و تعداد دانه در خوشه و در شرایط عدم تنش در درجه اول شاخص برداشت و سپس وزن هزار دانه را افزایش داد.