سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا یدی – دانشگاه پیام نور، استان بوشهر، گروه کشاورزی، بوشهر، ایران
حمیدرضا مبصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه زراعت، قائمشهر، ایران،
عباس قنبری مالیدره – دانشگاه آزاد جویبار
سلمان دستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکمهای مختلف کاشت، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان بابل در سال ۱۳۸۶ اجرا شد. ارقام طارم محلی، طارم هاشمی، طارم دیلمانی، طارم لنگرودی و سنگ طارم به عنوان عامل اصلی و سه سطح تراکم کاشت ( ۴۰ ۸۰ و ۱۲۰ بوته در متر مربع به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد وزن هزار دانه و تعداد خوشهچه پوک در خوشه به عنوان مهمترین اجزاء عملکرد میباشند که ضریب همبستگی بسیار بالایی با عملکرد دانه دارند. شاخص ورس میانگره چهارم با ارتفاع بوته و حرکت خمش میانگره چهارم همبستگی مثبت در سطح احتمال یک درصد داشت ولی با مقاومت به شکستگی میانگره چهارم همبستگی منفی و بسیار بالایی داشت. به عبارتی با کاهش ارتفاع بوته حرکت خمش و شاخص ورس میانگره چهارم کاهش یافته و مقاومت به شکستگی میانگره چهارم افزایش می یابد