سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زین العابدین رحمانی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورساری
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

رهبری تعهدات سازمانی و تابعیت سازمانی ازجملهمهمترین عناوین تحقیقاتی درزمینه رفتارهای سازمانی درسالهای اخیر بوده است دراین تحقیق مدلی معرفی شد که رفتارهای رهبری تعهدات سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را به یکدیگر مرتبط می سازد این مدل با استفاده از معادلات ساختاری و نمونه ای از مدیران و روسای سطح میانی صنایع چوب و کاغذ مازندران مورد ازمایش قرارگرفت هدف اصلی این مطالعه کشف رابطه بین رهبریهای تحول گرا و عمل گرا تعهدات سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی درصنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد پیش بینی ها و نتایج حاصل نشان میدهد که رفتارهای رهبری تحول گرا درپیروان اثر گذاشته و موجب می شود تا انها تلاشهای خارق العاده انجام داده و فراتر ازوظایف خود عمل نمایند همچنین منجر به افزایش تعهدات دائمی پیروان و کاهش تعهدات فزاینده آنها نیز میگردددرچنین مواردی تعهدات هنجاری پیروان نیز تقویت میگردد رفتاررهبری های تحول گرا و عملگرا درتعهدات رشد اثراتیدرجهات مختلف گذاشته و این نتیجه گیری ازنظر تئوری و عملی دارای اهمیت ویژه ای می باشد.