سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود خسروی – دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران
مریم نصیری – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

الگوی پیوند از دور، معیارها یا سنجه هایی هستند که به وسیله آنها تغییرات زمانی شدت و تغییرات مکانی الگوهای گردشی جوی اقیانوسی زمین )یا بخشهایی از آن( اندازه گیری می شود . به عبارتدیگر با تعریف این نوع شاخصها وضعیت ، کیفیت و در نهایت توان یک الگوی گسترده سینوپتیک در یک معیار عددی خلاصه می شود . در این مقاله با توجه به اهمیت وقوع خشکسالی در شهرستان شیراز که به شدت بر منابع آبی و محیط زیست واقتصاد منطقه تاثیر گذار است ، تلاش گردیده تا تأثیرات ۹۱ شاخص اقلیمی بر شدت خشکسالی ها تحلیل شود . در این جهت با استفاده از داده های بارش ایستگاه سینوپتیک شیراز و با محاسبه شاخص استاندارد بارش ) SPI ( شدتخشکسالی ها و شروع و خاتمه آنها در مقیاس ماهانه و ۳ ماهه و فصلی )زمستانه( بررسی شده است . داده های ۱۹ شاخص اقلیمی با داده های شاخص خشکسالی SPI شهرستان شیراز بر اساس روش همبستگی ، رگرسیون چند متغیره بررسی شد و ارتباط بین خشکسالی ها با شاخص های اقلیمی استخراج گردیده است .بر اساس نتایج اینپژوهش الگوهای متغیرهای nino3, nino4 , nino1+2 , nino34, SW monsoon به عنوان متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر خشکسالی ماهانه منطقه شیراز داشته اند؛ شناخته شده است. مؤثرترین عوامل در خشکسالی سه ماهه درمدل رگرسیون به روش Enter شامل Nino4, Nino1+2,Nina3 می باشند . در بررسی ارتباط شاخص خشکسالی زمستانه SPI با الگوهای ارتباط از دور زمستانه تنها شاخص Nao زستانه تاثیر گذار می باشد.