سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیاراصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – استادیاراصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی زارع – استادیاراصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

چکیده:

به منظور مطالعه روابط علی و معلولی برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در کلزا تحقیقی با استفاده از ۱۰ژنوتیپ تحت شرایط نرمال صورت گرفت. این تحقیق در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد در سال۱۳۸۸ صورت گرفت. آزمایشات شرایط نرمال و تنش جدا انجام شد. هر آزمایش در قالب طرح بلوکهای ۸- زراعی ۹کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. در هر آزمایش عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، وزن مواد برداشتی، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، ارتفاع بوته مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. عملکرد دانه در کرت به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. در تجزیه رگرسیون صفات تعداد روز از کاشت تا رسیدن فیزیولوژیک، وزن مواد برداشنی و وزن صد دانه وارد مدل شدند. همچنین نتایج تجزیه علیت صفات نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت مربوط به صفات وزن مواد برداشتی وشاخص برداشت و نیز کمترین اثر مستقیم مربوط به صفات تعداد روز از کاشت تا رسیدن فیزیولوژیک وتعداد دانه در غلاف بود.