سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روژین قبادی – کارشناسی ارشد زراعت
هوشمند صفری – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

دراین مطالعه به منظور تعیین همبستگی بین تعدادی از صفات وابسته به عملکرددانه و نیز روابط علت و معلولی مابین آنها رقم سینگل کراس ۷۰۴ ذرت کشت گردید درطول فصل رشد تمامی مراقبت های زراعی انجام شد آنالیز همبستگی صفات نشان داد که تمام صفات اندازه گیری شده به جز درصد چوب بلال درسطح احتمال ۱درصد با عملکرد دانه همبستگی مثبت داشتند دراین بین صفت طول بلال بیشترین همبستگی را با عملکرد نشان داد همبستگی درصد چوب بلال با عملکرد دانه منفی بود درتجزیه علیت تعداددانه درردیف بلال وزن صددانه و طول بلال بیشترین اثرمستقیم و مثبت را برعملکرد دانه داشتند بزرگترین اثرغیرمستقیم و مثبت مربوط به اثرصفت تعداددانه درردیف ازطریق تعداددانه دربلال و بزرگترین آثار غیرمستقیم و منفی را صفت تعداددانه دربلال ازطریق تعداددانه درردیف و صفت تعداددانه درردیف ازطریق درصد چوب بلال برعملکرد دانه نشان دادند.