سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید مزینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
گیتی فرقانی – استادیار گروه زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – استادیارگروه خاک شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

عناصر جزئی به طور طبیعی در همه انواع خاکها وجود دارند ولی آلودگی خاک عمدتاً توسط فعالیتهای بشری به ویژه معدنکاری و ذوب کانسنگهای فلزی ایجاد میشود. هدف از این مطالعه ارزیابی پراکنشعناصر آرسنیک، آنتیموان، سرب، کادمیم، روبیدیم، استرانسیم و زیرکنیم و روابط آماری بین آنها در خاکهای اطراف کوره ذوب مس خاتون آباد میباشد. در این تحقیق تعداد ١۶ نمونه خاک در سه جهت ازمناطق مجاور کوره، تا شعاع ١٠ کیلومتری برداشت گردید. غلظتهای عناصر بعد از هضم نمونهها توسط اسیدهای قوی به وسیله دستگاه پلاسمای جفت شده القاییICP-MS)اندازهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که میانگین غلظت عناصر آرسنیک، آنتیموان، روبیدیم و استرانسیم بالاتر از مقدار میانگین خاکهای جهانی است. نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد کهعناصر مورد مطالعه را میتوان در دو گروه طبقه بندی کرد. گروه اول شامل عناصر سرب، آرسنیک، آنتیموان، روبیدیم و کادمیم، و گروه دوم شامل عناصر استرانسیم، زیرکنیم و آلومینیم میباشد.نمودارهای پراکنش و آنالیزهای رگرسیون چند متغیره گام به گام صحت نتایج حاصل از آزمونهمبستگی اسپیرمن ما بین عناصر مورد مطالعه را تایید کرد