سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سپیده کلاته جاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وحید زرین نیا – استادیار
مسعود مشهدی اکبربوجار – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دراین پژوهش گلهای بریده رز فول هاوس)Rosa hybrid cv. Full house با غلظت های مختلف اسانس دارچین ۲۵و۵۰و۱۰۰ ppm اسید سالسلیک ۰/۱و۰/۲۵و۰/۵ میل یمول برلیتر و کلرید کلسیم ۱و۲و۴ میلی مول برلیتر به مدت ۲۴ ساعت بصورتپالسی تیمار شدند سپس تاپایان ارزیابی درآب مقطر قرارگرفتند نتایج نشان داد که تیمارهای اسانسدارچین ۲۵ و ۵۰ppm و کلرید کلسیم ۱و۲ میلی مول برلیتر اثرات مطلوبی برمحتوی آبی برگ گلبرگ ساقه وزن ترنسبی داشتند همچنین اسانس دارچین ۲۵ و ۵۰ ppm بیشترین طول عمرگل بریده و جذب محلول را درمقایسه با تیمار کنترل و سایرتیمارها داشتند.