سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم پوربافرانی – دانشگاه یزد
مریم شرزه یی –
میترا توکلی –

چکیده:

دراین تحقیق رنگبری پارچه جین با استفاده از مواد احیا کننده همراه با مواد فعال کننده سطحی مورد بررسی قرارگرفت نمونه های پارچه جین با رنگینه ایندیگو با چند نوع احیا کننده رنگبر یشد بدین منظور هیدروسولفیت سدیم تیواوره رنگالیت C و تیوسولفات سدیم انتخاب شدند هیدروسولفیت سدیمبا بیشترین راندمان رنگبری به عنوان بهترین احیا کننده انتخاب شد با متغیر قرار دادن غلظت احیا کننده ۳۰و۴۵و۶۰ گرم برلیتر در ۱ :۳۰ L: R عملیات دره سه دمای محیط ۵۰درجه و جوش با استفاده ازدون وع شوینده آنیونی صابون نساجی متداول و شوینده غیریونی انجام گردید نمونه ها درزمانهای ۵و۱۰و۱۵و۲۰ دقیقه تحت فرایند رنگبری قرار گرفتند جهت بررسی کیفیت عملیات میزان جذب رنگ درپساب بعداز رنگبری با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد نتایج حاصله بهترین شرایط جهت رنگبری را غلظت ۶۰ گرم برلیتر دردمای ۵۰درجه سانتیگراد و مدت ۱۵ دقیقه درحضور دوشوینده آنیونی و غیریونی نشان دادند.