سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افروز وثوق پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی مدندوست – استادیاران دانشگاه آزاد فسا
فرهاد مهاجری –

چکیده:

به منظور بررسی رقابت کنجدشیطانی درشرایط IWM درکنجد زراعی آزمایشی درتابستان ۱۳۸۸ درشهرستان شوشتر بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سهتکرار اجرا گردید فاکتور اصلی کنترل مکانیکی و فاکتور فرعی مصرف علفکشها برای علفهای هر زبود نتایج این ازمایش نشان داد که با کنترل مکانیکی و مصرف علفکش تراکم علف هرز کنجد شیطانی درمترمربع کاهش یافت درنتیجه شاخص سطح برگ کنجد مجموع ماده خشک شامل برگ و ساقه درهربوته تاثیر گذاشت و حتی برارتفاع اولین کپسول دربوته وزن هزاردانه و عملکرد دانه با اعمال تیمارها اختلاف معنی داری نشان دادند درنهایت مشخص شد که تیمار ترفلان ×دوباروجین بیشترین کنترل برروی علف هرز کنجدشیطانی و بیشترین عملکرد کنجد زراعی را به خود اختصاص داد.