سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه مردان – کارشناس ارشد مدیریت علفهای هرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی رقابت علفهای هرز با هیبریدهای ذرت دانه ای آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به ۸ – ۶ برگی ، ۶ – ۴ برگی، ۴ – اجرا درآمد. تیمارها شامل دوره های تداخل علفهای هرز در ۵ سطح (تداخل تا مراحل ۲برگی، تداخل تمام فصل علف هرز و شاهد عاری از علف هرز) و هیبریدهای ذرت شامل ( ۶۰۴ ،۵۰۴ و ۷۰۴ ) بودند .نتایج نشان داد که صفات ارتفاع ساقه ، وزن چوب بلال ، تعداد ردیف دانه در بلال ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر هیبریدهای ذرت قرار گرفت ولی متأثر از تیمارهای تداخل علفهای هرز نبودند. وزن خشک ساقه ، برگ وبلال تحت تأثیر تیمارهای تداخل علفهای هرز معنیدار شد، ولی بین هیبریدهای ذرت اختلاف معنی داری مشاهد نشد. وزن خشک ساقه، برگ و بلال در تیمارهای تداخل تمام فصل نسبت به شاهد عاری از علف هرز به ترتیب ۲۲/۷%،۲۲/۹۰%،۳۱/۵%،نشد. وزن خشک ساقه، برگ و بلال در تیمارهای تداخل تمام فصل نسبت به شاهد عاری از علف هرز به ترتیب کاهش نشان داد. هیبرید ۵۰۴ با ارتفاع ساقه ۱۶۹ سانتی متر ، عملکرد دانه ۵/۸تن درهکتارعملکرد بیولوژیک ۱۱/۶ تن در هکتار نسبت به دو رقم ۶۰۴و۷۰۴برتری نشان داد.