سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان، ا
حسن یگانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان، ا
مسعود نصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
مریم بخشنده سوادرودباری – دانش آموخته کارشناس ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده شوری مهمترین عامل محدود کننده رشد گیاهان محسوب می‌شود و با توجه به محدود بودن آب و خاک مناسب بیش از پیش نظر فیزیولوژیست‌های گیاهی را به سوی خود جلب نموده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر روی رفتار جوانه‌زنی گونه Halocnemum strobilaceum (بره‌تاغ) در شش سطح شوری (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی مولار ) انجام گرفته است. به منظور مطالعه آزمایش تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر از سطوح مختلف نمک Nacl استفاده شد. با استفاده از نرم افزار آماری SAS در قالب طرح کاملاً تصادفی و از آزمون LSD جهت مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین همه سطوح شوری به غیر از درصد و سرعت جوانه‌زنی اختلاف معنی‌دار در سطح ۱ % وجود دارد. ماکزیمم درصد جوانه‌زنی در تنش شوری در ۱۰۰ میلی‌مولار دیده شده است. در مورد سرعت جوانه‌زنی نیز ملاحظه گردید که تا ۲۰۰ میلی‌مولار بر سرعت جوانه‌زنی افزوده می‌گردد. در مورد صفات طول ریشه چه، ساقه چه، ضریب آلومتریک و شاخص بنیه بذر بین تیمار شاهد با بقیه سطوح شوری اختلاف وجود دارد ولی بین سطوح ۵۰ تا ۲۵۰ میلی مولار از نظر آماری اختلافی مشاهده نمی‌شود. از نتایج این تحقیق نتیجه گیری می‌شود که گونه H.strobilaceum به شوری مقاومت بیشتری نشان می‌دهد و با توجه به نتایج این تحقیق تا شوری ۲۵۰ میلی مولار را تحمل می‌کند.