سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خوشدست – عضو هیئت علمی بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید با
حبیب عباسی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده:

در این پژوهش، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کفسازی بیوسورفکتانت رامنولیپیدی تولید شده از باکتری P.aeruginosa بررسی و با برخی از کفسازهای متداول صنعتی مقایسه شده است. نتایح طیف سنجی فوریر و جرمی نشان داد که بیوسورفکتانت تولید شده حاوی دو ترکیب مونورامنولیپید ( R(1)C(10)C(10 و دی رامنولیپید (R(2)C(10)C(10 با نسبت مساوی و با وزن مولکولی متوسط ۵۷۷g/mol است. عدد تعادل آبدوستی/ آبرانی محصول رامنولیپیدی ۱۰/۱۷ و غلظت بحرانی ادغام آن ۰/۰۰۹×۱۰(-۳)mol/1 بدست آمد. مقدار بالای شاخص کفسازی دینامیکی بیوسورفکتانت، یعنی ۵۹۷۰۹۱s.dm(3)/mol نشان داد که منولیپید از قابلیت کفسازی بسیار بالاتری نسبت به کفسازهای مورد مطالعه برخوردار است. مقایسه داده های وزن مولکولی – عدد تعادل آبدوستی/ آبرانی و شاخص کفسازی دینامیکی- غلظت بحرانی ادغام نشان داد که بیوسورفکتانت از گزینش پذیری اندکی برخوردار است بنابراین، می تواند به عنوان کفساز برای بهبود بازیابی ذرات درشت یا بادانسیته بالا مورد بهره برداری قرار گیرد.