سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

سه مدل اتصال خمشی فولادی مربوط به ساختمان های ۷ ۱۲ و ۲۰ طبقه تحت پروتک لهای بارگذاری چرخه ای متفاوت مورد تحلیل قرار گرفته و رفتار و پارامتر های ظرفیتی هر یک از اتصال ها تحت این بارگذاری ها مقایسه گردید. اتصال هایی که با پروتکل بارگذاریSAC تحلیل گشتند انطباق بهتری را با مقادیر هدف پروتکل بارگذاری از خود به نمایش گذاشتند. در اتصال هایی که با پروتکل های بارگذاریFEMA و ATC تحلیل شدند این دو پروتکل درخواست های بزرگتری از هدف را به نمونه ها اعمال می نمود که منجر به پایین برآورد نمودن پارامترهای ظرفیتی در اتصال ها گردید. اتصال هایی تحت بارگذاری حوزه ی نزدیک تحلیل گردیدند، رفتاری نزدیک به رفتار ی کسویه اتصال را به نمایش گذاشتند.