سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق روحانی منش – استادیار دانشکده فنی ومهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا گل مرادی – کارشناس ارشد عمران سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حسن اسلامی – کارشناس ارشد عمران سازه ، دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی عملکرد ساختمانها در زلزله های گذشته نشان می دهد که معمولا ساختمانهای نامتقارن نسبت به ساختمانهای متقارن در برابرزلزله آسیب پذیرترند .یکی از مواردی که باعث نامتقارنی ساختمانها می شود قرارگیری نامناسب مهاربندها در ساختمان می باشد که تحت عنوان خروج از مرکزیت سختتی بیخان می شود. اکثر تحقیقاتی که در زمینه تاثیرخروج از مرکزیت ستتی و ایجاد پیچش در سازه انجام شده است محدود به ساختمانهای یک یخا دو طبقخه و بخا دهانه های کم می باشد. در این تحقیق ابتدا عملکرد لرزه ای چند ساختمان فولادی متقارن ) ۳ و ۵ و ۸ طبقه( با کخاربری مسخکونی و دارای سیسختم مهاربنخد واگرا مورد بررسی قرارگرفته است ، سپس در همین سازه ها با جابجا کردن محل مهاربند ها در یک جهت ساختمانهای نامتقخارن ایجخاد کخرده و تحلیخل و طراحی انجام می شود. تمامی تحلیل ها وطراحی ها دراین تحقیق براساس آیین نامه های موجود در کشور انجام شده است ، همچنین جهت بررسخی پخیچش در سازه ها از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده است که الگوی بارگذاری استفاده شده در تحلیل اسختاتیکی غیر خطخی الگخوی بخار گخذاری مثلثخی ویکنواخت می باشد. درادامه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی با نتایج تحلیل تاریتچه ی زمانی غیرخطی مقایسه شخده اسخت ، پخارامتر مخورد اسختفاده در ایخن تحقیق برای مقایسه ، تغییرمکان نسبی بین طبقات وبرش پایه می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در تحلیخل اسختاتیکی غیر خطخی در اکثخر مدل ها با خروج از مرکزیت های متتلف ، تحلیل پوش آور با توزیع بار مثلثی نتایج بهتری می دهد ، به این معنی که نتایج حاصل از این الگوی بارگذاری با نتایج حاصل از تحلیل تاریتچه ی زمانی غیرخطی هم خوانی دارد. نتیجه ی پایانی این تحقیخق ایخن اسخت کخه بخا افخزایش خخروج از مرکزیخت و ار تفخا در ساختمان نتایج تحلیل پوش آور به نتایج تحلیل تاریتچه ی زمانی غیرخطی نزدیکتر می شود