سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده اراسته – کارشناسی ارشد
امیر مقصودی پور – هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی –پژوهشکده سرامیک
مسعود علیزاده – هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی –پژوهشکده سرامیک
علی نعمتی – هیات علمی دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش، رفتار پیرسازی فاز مکعبی اکسید بیسموت حاوی افزودنیهای دوجزئی ایتریا – دیسپرزیا مورد مطالعه قرار گرفت. قطعات مورد بررسی حاوی مقادیر ۱۰ و ۱۲ % مول مجموع کل افزودنی با نسبتهای مختلف ایتریا و دیسپرزیا۰/۵ ،۱و ۲) هستند که از طریق واکنش حالت جامد پودرهای اکسید بیسموت، اکسید دیسپرزیم و اکسید اربیم تهیه شدند بدین صورت که ابتدا پودرهای با نسبتهای مشخص شده کاملا مخلوط شدند و بعد از شکل دهی قطعات، دردمای۸۵۰° به مدت ۲۴ ساعت سینتر شدند. هدایت یونی نمونهها به روش امپدانس اسپکتروسکوپی در دمای ۶۵۰ درجه اندازهگیری شد. سپس جهت بررسی رفتار پیرسازی قطعات در دمای ۶۰۰° به مدت زمان ۲۴ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند. مطالعات ساختاری به روش پراش پرتو ایکس انجام گردید. نتایج پراش پرتوایکس بیانگر تغییرات فازی در تمامی نمونهها است. به طوریکه در نمونه حاوی ۱۰ % مول افزودنی بعد از عملیات پیرسازی پیکهای مربوط بهفازهای رمبوهدرال و تتراگونال مشاهده میشود. همچنین در نمونههای حاوی ۱۲ % مول افزودنی نیز فازهای رمبوهدرال و مکعبی مشاهده شده است.