سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، ه
امیرحسین دهقانی طره – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه

چکیده:

تسلیح خاک با استفاده از توزیع تصادفی الیاف ) RDFR ( روش نسبتا جدیدی در اجرای پروژههای ژئوتکنیک میباشد. در این روش الیاف با خاکهای ضعیف مخلوط و متراکم گردیده و محیطی مرکب و همگن با مقاومت و شکل پذیری مطلوبتر نسبت به خاک غیر مسلح حاصل می- شود. اگر چه بررسی رفتار این مصالح تحت بارهای استاتیکی در سالهای اخیر توسط محققین مختلف صورت گرفته لکن تأثیر اختلاط این مواد با خاک در مشخصههای دینامیکی آنها در دست مطالعه و بررسی میباشد. در این مقاله تأثیر افزودن نوعی الیاف پلی پروپیلن از زوائد کارخانه تولید نخ تایر موسوم به DTY بر مشخصههای دینامیکی خاک ماسهای حاصل از یک مطالعه آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور چند سری آزمایش سه محوری دینامیکی تحکیم یافته زهکشی نشده با کنترل تنش روی نمونههای خاک مسلح با توزیع تصادفی الیاف انجام گردیده است. در این آزمایشها تأثیر پارامترهایی نظیر درصد الیاف، طول الیاف و سطوح تنش همه جانبه بر روی مدول برشی و نسبت میرایی خاک بررسی گردیده است. بررسی نتایج حاصل نشانگرآن است که افزودن الیاف به خاک باعث تغییر در مشخصه های دینامیکی آن میگردد و کیفیت آن متأثر از مقدار و طول الیاف میباشد. بر اساس این نتایج با افزایش سطح کرنش در نمونهها از مقدار مدول برشی کاسته شده و نسبت میرایی افزایش مییابد.