سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملک محمد رنجبر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
جواد رزاقی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مهرناز قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

دیوارهای برشی المان سازه ایی مناسببرای مقابله با نیروهای جانبی زلزله می باشند که به دلیل محدودیتهای معماری ممکن استاز دیوار های برشی که دارای بازشو هستند، استفاده گردد. به عنوان مثال در ساختمان های مسکونی، دیوار های خارجی دارای پنجره و یا دیوار های داخلی دارای درهای ورودی می باشند که باعثایجاد بازشو در دیوارها می شود. لذا به بیان بهتر دو دیوار جداگانه تشکیل می شود که با یکتیر عمیق به یکدیگر متصل شده اند. چنین سیستمی در آیین نامه بتن ایران (آبا) دیوار برشی هم بسته نامیده می شود و تیر رابط مابین، تیر همبند نام گرفته است در این تحقیق ۱۴۰ مدل از سازه های ۴ طبقه و ۸ طبقه یا سیستم دیوار برشی هم بسته، در هر یکاز نرم افزار هایetabs نرم افزار تحلیل سازه) وANSYS نرم افزار اجزا محدود ) مدل سازی شدند. همچنین تمامی این مدل ها با روابط تحلیل دستی نیز محاسبه و کنترل گردید. در نهایت بامقایسه نتایج فوق درصد بازشوی بهینه حاصل گردید که عملکرد بهینه سیستم دیوار همبند در مقابل نیروی جانبی نتیجه کار بوده است. از طرفی عملکرد مذکور موجب صرفه جویی اقتصادی از طریق مصالح کمتر نسبت به دیوار برشی تو پر می شود. پارامتر های متغیر مدلسازی شده در نرم افزار ها که مورد بررسی قرار گرفت، عبارتند از : تعداد طبقاتسازه، ابعاد بازشو، ارتفاع تیر همبند، طول تیر هم بند، ضخامتدیوار.