سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مقیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
محمدحسین سعیدی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این تحقیق رفتار ویسکوالاستیک برخی از واریته های تجاری گیلاس مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور آزمایش واهلش بر روی واریته های مختلف گیلاس شامل واریته های سیاه مشهد، ابرده، ویکتوریا، دوم رس و تک دانه انجام شد. از دو مدل رئولوژیکی پلج و ماکسول عمومی برای تفسیر رفتار ویسکوالاستیک نمونه ها در حالی که تحت کرنش ثابت قرار گرفته بودند، استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو مدل دارای ضریب همبستگی بالا R2=0/99 بوده ولی مدل ماکسول عمومی خطای پیشگوییRMSEP) کمتری نسبت به مدل پلج داشت. بر اساس آنالیز داده های بدست آمده به کمک مدلها مشخص گردید که واریته تک دانه بیشترین سفتی را داشته و بیشتر از دیگر واریته ها خاصیت چسبسانViscoelastic) از خود نشان می دهد. این در حالی بود که واریته ویکتوریا کمترین سفتی و کمترین خاصیت چسبسان را داشت.