سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد محمدیان – فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، کیلومتر ۹ جاده میناب،
علیرضا اصنافی – پژوهشکده علوم و فنون هوا دریا، دانشگاه شیراز، خیابان ملاصدرا
یونس بخشان – فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، کیلومتر ۹ جاده میناب،

چکیده:

تحلیل عددی مسائل بر همکنش سازه و سیال، خصوصا در حوزه رفتارهای غیر خطی، همواره بدلیل حجم محاسبات بالا با دشواریهایی همراه بوده است. در تحقیق حاضر ارتعاشات غیر خطی یک ورق با تکیه گاههای سادهناشی از عبور جریان سیال بر آن بوسیله مدلسازی نیروهای آیرودینامیک بصورت توابع کاتوره ای بررسی شده است. در واقع جهت کاسته شدن از حجم عملیات، شبیه سازی و حل مساله به دوقسمت تقسیم شده و به جای وارد کردن مستقیم نیروهای آیرودینامیک که به المانهای مختلف صفحه وارد میشوند در برنامه شبیه ساز، با یک تحلیل آماری ضمن محاسبه مقادیر میانگین و واریانس نیروها از آنهابعنوان ورودیهای یک کد حل مسائل صرفا ارتعاشی کاتوره ای همچون شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در قسمت نخست با در نظر گرفتن مودهای اصلی ارتعاشی ورق، برای چندجابجایی مشخص و سرعتهای معینی از عبور جریان سیال, مقدار میانگین و واریانس نیروهای آیرودینامیک محاسبه میشود. این محاسبات یک بانک داده برای مساله دوم فراهم میکند. در مساله دوم این بانک داده جهتتخمین و تخصیص نیروهای خارجی در حل کننده معادلات صرفا ارتعاشی ورق بکار میرود. ۲ در ادامه ضمن مقایسه نتایج اخذ شده از روش فوق و روشهای متداول وتحلیل آنها، مشخص شد نتایج گرفته شده از روش ذکر شده اولا کلیه رفتارهای قابل پیش بینی ورق را با دقت کاملا مناسب حتی در جابجایی های بزرگ که معادلات کاملا غیر خطی است را آشکار میسازد و ثانیا سرعت حل مسائلی از این دست را بسیار تسریع مینماید.