سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از قابهای مهاربندی شده کمانشناپذیر BRBF)جهت تحمل نیروی جانبی بطور قابل ملاحظهای افزایشیافته است.BRBFها با قابهای مهاربندی شده متعارف فرق دارند زیرا مهاربندکمانشناپذیرBRB)بدون وقوع کمانش کلی در آن، هم در فشار و هم در کششتسلیم میشود. اتصالBRBبه تیر و ستون از طریق ورقهای اتصالی صورت میگیرد که در قابهای مهاربندی شده متعارف بکار میرود. لذا جهت اطمینان از اتلاف انرژی پایدار در عضوBRBتمهیدات طراحی لرزهای آییننام?AISC ملزم میدارد که ظرفیت محوری ورق اتصالاز بار فشاری نهاییBRB بیشتر باشد. و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگمقیاسِ اخیرِ انجام شده بر روی قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر که کمانشخارج از صفح? ورق اتصال، قبل از رسیدن به بار نهایی فشاریBRBرا نشان میدهند، این آییننامه ملزم میدارد که ناپایداریورق اتصال نیز مورد بررسی قرار گیرد. جهت توسعه و درک بهتر رفتار ورقهای اتصال درBRBFها، این مقاله یک مطالع? تحلیلی از رفتار فشاری ورقهای اتصال در قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر قطری، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ارائه میکند