سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی شفیعی فر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران
جواد رضوان دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

فعالیتهای فراساحلی مربوط به اکتشاف و استفاده از منابع نفت و گاز میتواند موجب آزادسازی غیر قابل کنترل نفت و گاز از چاهها و یا خطوط انتقال نفت از کف دریا شود. چنین حوادثی دارای تبعات زیست محیطی بسیار زیادی در محیط دریا می گردد، به گونه ای که اثرات آن تا سالها باقی می ماند. در مقاله حاضر ابتدا رفتار هیدرودینامیکی خروج نفت از خطوط لوله دریایی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با انجام مدلسازی عددی چگونگی پخش و انتشار نفت خروجی در اثر حوادث احتمالی از خطوط لوله انتقال نفت از سرزمین اصلی به جزیره خارک بررسی می شود. جهت بررسی پلوم ناشی از خروج نفت از خط لوله قرار گرفته در بستر دریا از نرم افزار Plume3D که دارای توانایی بسیار خوبی در مدلسازی پلوم نفت و گاز در ستون آب است استفاده شده است.